Home

Exodus 15 26 tagalog

Exodo 15:26. Exodo 15:26 RTPV05. Ang sabi niya, Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Egipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot Exodus 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang magkagayo'y inawit ni Moises at ng mga anak ni Israel ang awit na ito sa Panginoon, at sinalita, na sinasabi, Ako'y aawit sa Panginoon, sapagka't siya'y nagtagumpay ng kaluwaluwalhati: Ang kabayo at ang sakay niyaon ay kaniyang ibinulusok sa dagat Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Exodus 26 Exodus 26 15 At igagawa mo ng mga tabla ang tabernakulo, na kahoy na akasia na mga patayo. 16 Sangpung siko ang magiging haba ng isang tabla, at isang siko at kalahati ang luwang ng bawa't tabla English-Tagalog Bible. Exodus 15:26 - Bible Search (Exodo) Exodus 15:26. 26 And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the. Exodus 15 The Song of Moses. 1 Nang magkagayo'y inawit ni Moises at ng mga anak ni Israel ang awit na ito sa Panginoon, at sinalita, na sinasabi, Ako'y aawit sa Panginoon, sapagka't siya'y nagtagumpay ng kaluwaluwalhati: Ang kabayo at ang sakay niyaon ay kaniyang ibinulusok sa dagat. 2 Ang Panginoon ay aking lakas at awit, At siya'y naging aking kaligtasan: Ito'y aking Dios, at siya'y aking.

15 Mga pinuno ng Edom ay nangagimbal; matatapang sa Moab sa takot ay sinakmal, mga nakatira sa lupain ng Canaan, lahat sila'y naubusan ng katapangan. 16 Takot at sindak ang sa kanila'y dumatal, para silang bato na hindi makagalaw, nang kapangyarihan mo'y kanilang namalas, nang dumaan sa harap nila ang bayang iyong iniligtas Exodus 26 The Tabernacle. 1 Bukod dito'y gagawin mo ang tabernakulo na may sangpung tabing; na linong pinili, at bughaw, at kulay-ube, at pula, na may mga querubin na gawa ng bihasang manggagawa, iyong gagawin. 2 Ang magiging haba ng bawa't tabing ay dalawang pu't walong siko, at ang luwang ng bawa't tabing ay apat na siko: lahat ng tabing ay magkakaroon ng isang kasukatan 1 Bukod dito'y gagawin mo ang tabernakulo na may sangpung tabing; na linong pinili, at bughaw, at kulay-ube, at pula, na may mga querubin na gawa ng bihasang manggagawa, iyong gagawin. 2 The length of one curtain shall be eight and twenty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and every one of the curtains shall have one measure

15 Sapagka't tinakpan ng mga yaon ang balat ng buong lupa, na ano pa't ang lupain ay nagdilim; at kinain ang lahat na halaman sa lupain, at ang lahat na bunga ng mga kahoy na iniwan ng granizo; at walang natirang anomang sariwang bagay, maging sa punong kahoy o sa halaman sa parang, sa buong lupain ng Egipto Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Exodus 18 15 At sinabi ni Moises sa kaniyang biyanan, Sapagka't ang bayan ay lumalapit sa akin, upang sumangguni sa Dios. 26 At kanilang hinatulan ang bayan sa buong panahon: ang mabibigat na usap ay kanilang dinadala kay Moises,. Read Exodo 15 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. 26 At sinabi, Kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Dios, at iyong gagawin ang matuwid sa kaniyang mga mata, at iyong didinggin ang kaniyang mga utos, at iyong. Exodus 16 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sila'y naglakbay mula sa Elim, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay dumating sa ilang ng Sin, na nasa pagitan ng Elim at Sinai, nang ikalabing limang araw ng ikalawang buwan, pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Egipto Siya ang aking Dios, at pupurihin ko siya. Siya ang Dios ng aking ama, # 15:2 ama: o, ninuno. at itataas ko siya. 3 Panginoon ang kanyang pangalan, isa siyang mandirigma. 4 Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe at mga sundalo ng Faraon. Nalunod ang pinakamagagaling na opisyal ng Faraon sa Dagat na Pula. 5 Nalunod sila sa malalim na tubig

Update. 26 He said, If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep. ( A) all his decrees, ( B) I will not bring on you any of the diseases. ( C) I brought on the Egyptians, for I am the Lord, who heals. ( D Exodus. This book of the Bible contains the story as Moses leads the people of Israel escape their slavery from Egypt and go to the Promised Land (Israel). The theme of this book focuses on God's relationship with His chosen people - the Israelites. Exodus means departure, expedition, or procession. Note: The text above is just a book overview.

Exodo 15:26 Ang sabi niya, Kung ako ay buong puso ninyong

Exodus 15:26Open menuEasy-to-Read VersionOpen menu. 26 He said to him, I am the Lord your God. If you listen to me and do what I say is right, and if you obey all my commands and laws, then I will not give you any of the sicknesses that I gave the Egyptians. I am the Lord who heals you.. Upgrade your digital Bible study experience with. Exodus 15:22-17:16 New International Version (NIV) The Waters of Marah and Elim. 22 Then Moses led Israel from the Red Sea and they went into the Desert of Shur. For three days they traveled in the desert without finding water. 23 When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. (That is why the place is called Marah Exodus 23 Laws About Social Justice. 1 Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan: huwag kang makikipagkayari sa masama, na maging saksi kang sinungaling. 2 Huwag kang susunod sa karamihan na gumawa ng masama; ni magbibigay patotoo man sa isang usap, na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan: 3 Ni huwag mo ring kikilingan ang dukha sa kaniyang usap

Exodus 14 Crossing the Red Sea. 1 At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sila'y bumalik at humantong sa tapat ng Pi-hahiroth, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa tapat ng Baalzephon: sa tapat niyaon hahantong kayo, sa tabi ng dagat. 3 At sasabihin ni Faraon tungkol sa mga anak ni Israel: Nangasisilo sila sa lupain, sila'y naliligid ng ilang Exodus 15:26 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC) 26 Saying, If you will diligently hearken to the voice of the Lord your God and will do what is right in His sight, and will listen to and obey His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases upon you which I brought upon the Egyptians, for I am the Lord Who heals you Exodus 15:26 — New International Reader's Version (NIrV) 26 He said, I am the Lord your God. Listen carefully to my voice. Do what is right in my eyes. Pay attention to my commands. Obey all of my rules. If you do, I will not send on you any of the sicknesses I sent on the Egyptians. I am the Lord who heals you. Exodo 20:16. Exodo 23:1 Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan: huwag kang makikipagkayari sa masama, na maging saksi kang sinungaling. Kawikaan 19:5 Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan; at ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay hindi makatatahan. 1 Pedro 2:1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng. Exodus 26:26 And thou shalt make bars [of] shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle, The corner boards appear to have been of such width, and so placed, as to add 18 in. to the width of the structure, making up with the six boards of full width (Exodus 26:22), about 15 ft. in the clear (see Exodus 26:18)

The Song of Moses and Miriam. 1 Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord: I will sing to the Lord,. for he is highly exalted. Both horse and driver. he has hurled into the sea. 2 The Lord is my strength and my defense 15:2 Or song;. he has become my salvation English-Tagalog Bible. Chapter 20 - Exodus 15 Thou shalt not steal. 15 Huwag kang magnanakaw. 26 Neither shalt thou go up by steps unto mine altar, that thy nakedness be not discovered thereon. 26 Ni huwag kang sasampa sa aking dambana sa pamamagitan ng mga baytang,. Exodus 15:26 [ Read Chapter | Listen to Audio | View Context | Multi-Translations | Interlinear Bible | Study Tools ] And He said, (bg) If you will give earnest heed to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, and give ear (bh) to His commandments, and keep all His statutes, (bi) I will put none of the diseases on you. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic

Exodus 15 Tagalog: Ang Dating Biblia - Bible Hu

And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood standing up.KING JAMES VERSION (KJV) << - Exodus 26:14 - EXODUS CHAPTER 26 - Exodus 26:16 - >> Exodus 15:22-27 — New Living Translation (NLT) 22 Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea, and they moved out into the desert of Shur. They traveled in this desert for three days without finding any water. 23 When they came to the oasis of Marah, the water was too bitter to drink. So they called the place Marah (which. 15 InTRoDUcTIon Exodus is the true beginning of the story of Israel. Genesis is es-sential to the story, but it is a prologue, describing the lives of in-dividual patriarchs rather than the history of a people. With Exodus we begin the story of the national entity called Israel. Exodus is also where the reader comes to understand the nature of. Exodus: Gods and Kings: Directed by Ridley Scott. With Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul. The defiant leader Moses rises up against Egyptian Pharaoh Ramses II, setting six hundred thousand slaves on a monumental journey of escape from Egypt and its terrifying cycle of deadly plagues Jehovah-Rapha (more properly Yahweh-Rapha) means The Lord Who Heals in Hebrew.Jehovah-Rapha is one of the many different names of God found in the Old Testament. The name Jehovah-Rapha appears in Exodus 15:26. God says to the people of Israel, If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I.

Exodus 26 Tagalog: Ang Dating Biblia - Bible Hu

  1. (Exodus 23:18; 34:25) Scholars have said that the paschal sacrifice was the sacrifice of Jehovah par excellence. (Exodo 23:18; 34:25) Sang-ayon sa mga iskolar ang hain kung paskuwa ang siyang hain ni Jehova na pinakamagaling
  2. The date of the Exodus (ca. 1445 B.C.), dictates the date of the writing in the 15 th century B.C. Scripture dates Solomon's fourth year of reign, when he began to build the temple (ca. 966/65 B.C.), as being 480 years after the Exodus (1 Kings 6:1), establishing the early date of (1445 B.C.)
  3. General Search for 'Exodus 15:26' within 'All English Translations' on StudyLight.or

Exodus 15:26 - Bible Search English-Tagalog Bibl

Exodus 20:26. Neither shalt thou go up by steps unto mine altar That is, you priests, the sons of Aaron, as the Targums of Jonathan and Jerusalem paraphrase the words; the altar of burnt offering built when the tabernacle was seemed not to require any, being but three cubits high, ( Exodus 27:1) but that in Solomon's temple did, being ten cubits high, ( 2 Chronicles 4:1) and therefore some. THE BOOK OF EXODUS EXODUS CHAPTER 26 (Chapter 26 verse 1 to 37) Exodus 26:1 Moreover thou shalt make the tabernacle with ten curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: with cherubims of cunning work shalt thou make them. Exodus 26:2 The length of one curtain shall be eight and twenty cubits, an God's love didn't begin at the time He created the universe and man. There was not a time that God started loving. Love was already there. Where God was, there was love; where God is there is love; where God will be there will always be full of love. GOD IS LOVE (1John 4:7-21) Mark was walking home from school one day when he noticed the.

Exodus Chapter 15 - TAGALO

The Destructive Power Of Adultery - Exodus 20:14 Thou Shalt Not Steal - Exodus 20:15 How To Handle Your Neighbor's Reputation - Exodus 20:16 The Sin Nobody Will Admit To - Exodus 20:17 The Message In The Veil - Exodus 26:31-33 The Golden Altar Of Incense - Exodus 30:1-1 15 And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount. 15 At sumampa si Moises sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. 16 And the glory of the LORD abode upon mount Sinai, and the cloud covered it six days: and the seventh day he called unto Moses out of the midst of the cloud Exodus 15 - NIV: Then Moses and the Israelites sang this song to the LORD: I will sing to the LORD, for he is highly exalted. Both horse and driver he has hurled into the sea. The LORD is my strength and my defense ; he has become my salvation. He is my God, and.. EX 26:15 And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood standing up. EX 26:16 Ten cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the breadth of one board. EX 26:17 Two tenons shall there be in one board, set in order one against another: thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle EX 15:2 The LORD is my strength and song, and he is become my salvation: he is my God, and I will prepare him an habitation; my father's God, and I will exalt him. EX 15:3 The LORD is a man of war: the LORD is his name. EX 15:4 Pharaoh's chariots and his host hath he cast into the sea: his chosen captains also are drowned in the Red sea

Exodus 15:1-27. 1Then sang Moses and the children of Israel this song unto the LORD, and spake, saying, I will sing unto the LORD, for he hath triumphed gloriously: the horse and his rider hath he thrown into the sea. 2The LORD is my strength and song, and he is become my salvation: he is my God, and I will prepare him an habitation; my father. And thou shalt make a covering for the tent of rams' skins dyed red, and a covering above of badgers' skins.KING JAMES VERSION (KJV) << - Exodus 26:13 - EXODUS CHAPTER 26 - Exodus 26:15 - >> Exodus 15:1-27. The Song of Moses and Miriam. 1Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord: I will sing to the Lord, for he is highly exalted. Both horse and driver. he has hurled into the sea. 2The Lord is my strength and my defense; he has become my salvation GoManilaHost.Net Web Services - The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. Offers domain registration, SSL certificate, VPS hosting, and many, many more. Offer PH domains such as .ph, .com.ph, .net.ph, .org.ph starting at ₱1700.00 PHP per year

Exodo 15 RTPV05 Biblia YouVersio

Exodus 15:1-27. Exodus. 15 Then sang Moses and the children of Israel this song unto Jehovah, and spake, saying, I will sing unto Jehovah, for he hath triumphed gloriously: The horse and his rider hath he thrown into the sea. 2 Jehovah is my strength and song, And he is become my salvation: This is my God, and I will praise him; My father's. Click the date to link to each daily reading. To listen to the New Living Translation follow the blue play button. February 1. Exodus 13:17-15:18. Matthew 21:23-46. Psalm 26:1-12. Proverbs 6:16-19. February 2. Exodus 15:19-17:7 15 Make upright frames of acacia wood for the tabernacle. 16 Each frame is to be ten cubits long and a cubit and a half wide, 26:16 That is, about 15 feet long and 2 1/4 feet wide or about 4.5 meters long and 68 centimeters wide 17 with two projections set parallel to each other. Make all the frames of the tabernacle in this way Watch our overview video on Exodus 1-18, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. In Exodus, God rescues the Israelites fro..

And thou shalt make the boards for the tabernacle, twenty boards on the south side southward.KING JAMES VERSION (KJV) << - Exodus 26:17 - EXODUS CHAPTER 26 - Exodus 26:19 - >> Pagtatrabaho ng Salita ng Dios. Ang pagtatrabaho ng Salita ng Dios sa puso ng tao: Ay makapag-pakita ng liwanag sa mata ne'to; kung ito'y iyong matanggap at sa t'winay isabuhay.. Kalooban mo'y matututo. Exodus 31:15 Six days may work be done; but in the seventh [is] the sabbath of rest, holy to the LORD: whosoever doeth [any] work in the sabbath day, he shall surely be put to death. Compare Exodus 20:9. The sabbath of rest: Rather, a Sabbath of rest, or a complete rest. The repetition Sabbath gives an idea of completeness Exodus 22:26. Exodus 22:25. If thou lend money to any of my people that is poor by thee, &c,] Such only need to borrow money, and to whom it should be freely lent, when it may be to the good of the borrower, and not any injury to the lender: this law, according to the Jewish writers, only respects Israelites, and not Gentiles; agreeably to.

Exodus 20:3(NASB) Verse Thoughts The giving of the Law to the nation of Israel was one of the most important events in the history of mankind's redemption, and an important step in the chronicles of the covenant nation of Israel - through Whom God's anointed Saviour was to be born Exodus 26:1-37. Exodus. 26 And you shall make the tabernacle in ten breadths; of spun-thread lawn and violet and purple and scarlet, cherubs in tapestry, you shall make them. 2 Each breadth shall be forty-two feet long and each six feet wide; all the breadths shall be of the same measure. 3 Five breadths shall be fastened to each other and. Exodus 20. 2 I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. 3 Thou shalt have no other gods before me. 4 Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: 5 thou. 5 Then He said, Do not draw near this place. # Josh. 5:15; Acts 7:33 Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. 6 Moreover He said, # Gen. 28:13; Ex. 3:16; 4:5; (Matt. 22:32; Mark 12:26, 27; Luke 20:37, 38); Acts 7:32 I am the God of your father—the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for # 1 Kin. 19. Exodus 20:1-26. 2 I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. 3You shall have no other gods before me. 4You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. 5You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord.

Exodus Chapter 26 - TAGALO

Then the LORD said to Moses, Tell the Israelites to turn back and encamp near Pi Hahiroth, between Migdol and the sea. They are to encamp by the sea, directly opposite Baal Zephon. Pharaoh will think, 'The Israelites are wandering around the land in confusion, hemmed in by the desert.' And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. But I will gain glory for myself through. The New Stone Tablets - The LORD said to Moses, Chisel out two stone tablets like the first ones, and I will write on them the words that were on the first tablets, which you broke. Be ready in the morning, and then come up on Mount Sinai. Present yourself to me there on top of the mountain. No one is to come with you or be seen anywhere on the mountain; not even the flocks and herds may.

Video: Chapter 26 - Exodus English-Tagalog Bibl

Exodus 10 Tagalog: Ang Dating Biblia - Bible Hu

Exodus 18 Tagalog: Ang Dating Biblia - Bible Hu

Exodo 15 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)

Pahayag 12:10-12 - Jesus is my Lord and Savior

Exodus 16 Tagalog: Ang Dating Biblia - Bible Hu

The Destructive Power Of Adultery - Exodus 20:14 Thou Shalt Not Steal - Exodus 20:15 How To Handle Your Neighbor's Reputation - Exodus 20:16 The Sin Nobody Will Admit To - Exodus 20:17 The Message In The Veil - Exodus 26:31-33 The Golden Altar Of Incense - Exodus 30:1-10 Show Me Thy Glory - Exodus 33:12-2 A sermon for Pentecost Sunday, Year B May 23, 2021 Hope Lutheran Church Rev. Mary Erickson Acts 2:1-21; John 15:26-27, 16:4b-15 Calls, Gathers, Enlightens and Sanctifies Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord Exodus 25-40 God Dwelling with Man PDF. Exodus 25; Leviticus 1-16 Sacrifices of the Covenant PDF. Exodus 25:17-22 God's Throne of Grace - His Mercy Seat PDF. Exodus 26:31-35 Hebrews 10:19-22 The Veil in the Tabernacle PDF. Exodus 27:1-8 The Altar of Burnt Offering PD In Exodus 14:14 Moses tells the children of Israel, The LORD will fight for you; you need only to be still. At that moment, they were standing at the edge of the Red Sea, hemmed in by the sea before them and the Egyptian army behind. The Israelites are in a seemingly impossible situation, but it was a situation brought on by the Lord. The Word Became Flesh . 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 2 He was in the beginning with God. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it

Exodus 15 ASND Biblia YouVersio

The origin and redemption of God's earthly people Israel is described. Israel is delivered from the slavery in Egypt and is led on to the way into the promised land of Canaan. Therefore Exodus is the book of redemption. Its landmarks are the Passover and the passage through the Red Sea (see explanation in 1 Corinthians 5:7; 1 Corinthians 10:1-2 ) Matt 18:15-20. Revised Common: Psalm 149 or Psalm 119:33-40. Exodus 12:1-14 or Ezekiel 33:7-11. Romans 13:8-14. Matt 18:15-20. Episcopal: Psalm 119:33-48 or Psalm 119:33-40. Ezekiel 33:1-6, 7-11. Romans 12:9-21. Matt 18:15-2

Genesis 2:15-17 - Jesus is my Lord and Savior

Exodus 15:26 NIV - He said, If you listen carefully to

Juan 14 27 - Jesus is my Lord and SaviorPahayag 19:5-8 - Jesus is my Lord and SaviorJuan 1 17 - Jesus is my Lord and SaviorPahayag 14:14-16 - Jesus is my Lord and Savior

The Best of USCCB Books. Prayers to Protect Us. Price 21.95 Buy now. Catholic Household Blessings and Prayers. Price 26.95 Buy now. Prayers of Pope Francis. Price 10.95 Buy now. En Español Roma 15:13 JimLaS 1 week ago 1 min read Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo Numbers 13:1-2,25—14:1,26-29,34-35 + Matthew 15:21-28 Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters. When the Israelites entered the Promised Land after Read Mor Moses knew how to not bow to the complaints of the children of Israel (Exodus 17:3), but also knew how to hear godly counsel from a man like Jethro. i. Men called by God to lead are always in danger of attempting to encompass more than they are able. (Morgan) 3. (19-20) Jethro advises Moses to pray and teach Exodus is God's answer to man's need and God's supply for man's sin. It begins immediately with God's activity and throughout the whole course of the book you see God mightily at work. The book is the picture, therefore, of redemption, of God's activity to redeem man in his need, in his sin, in his degradation and misery